EN 15224

EN 15224

Ovim EN 15224 evropskim standardom se utvrđuju zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom onda kada organizacija, koja pripada u celosti ili delimično zdravstvenom sektoru, tj. kada vrši usluge i/ili procese iz pomenute delatnosti:

  • treba da pokaže sposobnost da dosledno pruža usluge zdravstvene zaštite koje zadovoljavaju zahteve korisnika i odgovarajućih zakona i propisa i profesionalne standarde i
  • ima za cilj da poveća zadovoljstvo korisnika efektivnom pri¬menom sistema, uključujući stalna poboljšavanja sistema menadžmenta, kliničkih procesa i dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima koji se odnose na karakteristike kvaliteta; odgovarajuće, pravilne zaštite; dostupnosti; kontinuiteta zaštite, efektivnosti, efikasnosti; pravičnosti zdravstvene zaštite zasnovane na znanju/dokazima, orijentisane prema pacijentu, uključujući fizički, psihološki i socijalni integritet, uključenost paci¬jenta, bezbednost pacijenta, pravovremenost/pristupačnost.