GMP

GMP

Dobra proizvođačka praksa (GMP) obezbeđuje kvalitet koji omogućava da se proizvodi dosledno proizvode i kontrolišu u skladu sa standardima kvaliteta odgovarajućim za njihovu nameravanu upotrebu i zahtevima dozvole za stavljanje proizvoda u promet ili njihovim specifikacijama. Dakle GMP, odnosi se i na proizvodnju i na kontrolu kvaliteta.

GMP poboljšava postojeći sistem menadžmenta bezbednošću hrane. GMP smernice ne preciziraju uputstva o tome kako proizvoditi proizvod. Oni su niz opštih principa koji se moraju poštovati prilikom izrade, odgovornost organizacije da odredi najefektivniji i najefikasniji proces kvaliteta.

Potvrdom o sertifikovanju Dobre proizvođačke prakse GMP, organizacija ispunjava preduslov za uvođenje delotvornog programa bezbednosti hrane sistema analize opasnosti i kritične kontrolne tačke HACCP.

PRIMENA SISTEMA DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE (GMP)

GMP je sistem ima za cilj da osigura da se proizvodi stalno proizvode i budu pod kontrolom u skladu sa standardima kvalitete. Dizajniran je kako bi se smanjili rizici u procesu proizvodnje, a koji se ne mogu otkloniti kroz testiranje finalnog proizvoda. GMP pokriva sve aspekte proizvodnje od početnih materijala, prostora i opreme za obuku i lične higijene osoblja.

Detaljne, pisane procedure su bitne za svaki proces koji bi mogao uticati na kvalitet gotovog proizvoda. Mora postojati sistema koji će da omogući dokumentovani dokaz da se propisane procedure dosledno slede na svakom koraku u procesu proizvodnje – svaki put kada je proizvod je proizveden.

Uputstvo za primenu, samokontrolu i kontrolu sistema GMP i GHP proizilazi iz nekolicine osnovnih načela:

 1. Zahtevi u pogledu objekata u kojima se proizvodi hrana;
 2. Održavanje higijene u proizvodnim objektima;
 3. Zaštita od insekata, glodara i drugih životinja;
 4. Upravljanje otpadom;
 5. Voda, led, para;
 6. Održavanje opreme i alata koji se koristi u procesu proizvodnje namirnica;
 7. Lična higijena;
 8. Povlačenje (opoziv) proizvoda;
 9. Obuka osoblja koje proizvodi hranu ili rukuje hranom;
 10. Nabavka sirovina i ingredijenata;
 11. Transport;
 12. Skladištenje;
 13. Kontrola bezbednosti hrane – laboratorijska mikrobiološka i hem. ispitivanja;
 14. Pakovanje i označavanje proizvoda;
 15. Evidencija;
 16. Kontrola temperature.