ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1

Ovaj standard iz ISO/IEC 20000-X serije je standard o zahtevima za sistem menadžmenta uslugama (SMS). Standardom se specificiraju zahtevi za pružaoca usluge da planira, uspostavi, primenjuje, izvršava, prati, preispituje, održava i poboljšava sistem menadžmenta uslugama (SMS).

Zahtevi obuhvataju projektovanje, tranziciju, isporuku i poboljšavanje usluga da bi se ispunili zahtevi za uslugu.

ISO/IEC 20000-1 standard:

  • daje opštu osnovu za poboljšanje usluga;
  • obezbeđuje vodič ocenjivačima i nudi pomoć pružaocima usluga u planiranju poboljšanja usluga;
  • preporučuje da pružaoci usluge treba da usvoje opštu terminologiju i više saglasan pristup upravljanju usluga.

Koristi od ISO/IEC 20000-1 standarda

  • Usaglašavanje IT usluga sa poslovnim ciljevima;
  • Stvaranje okvira za poboljšanje kvaliteta usluga;
  • Poredenje sa najboljima iz oblasti IT usluga;
  • Smanjenje rizika i troškova IT usluga;
  • Stvaranje neophodne hijerarhije i kulture u okviru same organizacije;
  • Stvaranje konkurentske prednosti kroz promovisanje stabilnih i isplativih usluga;
  • Kreiranje stabilnog okvira koji podstice automatizaciju u upravljanju uslugama.