Korporativna politika

Korporativna politika

Global Cert International sertifikuje i prati usaglašenost sistema menadžmenta i osoba u odnosu na zahteve međunarodnih standarda pri čemu je jedini poslovni cilj i svrha da se korisniku pruži odziv, pouzdanost i kvalitet – dodatna vrednost – koji drugi ne mogu:
vrste sertifikacije koje druga tela ne mogu da ponude i za koje nemaju svoje ocenjivače

akreditacije koje druga tela ne poseduju

finansijski efekat koji se sa drugim telima ne postiže

vremensku efikasnost usluge za koju druga tela nemaju sposobnost

Global Cert International mora posedovati sve atribute koje korisnik smatra važnim i dobrim kod drugih tela i preispitati svaku praksu za koju korisnik smatra da nije u njegovom najboljem interesu.

Ocenjivači moraju na svakom auditu stvoriti svojom kompetentnošću, iskustvom, tačnošću i primenom međunarodnih standarda novu vrednost za korisnika identifikovanjem i davanjem nalaza koji konkretno poboljšavaju korisnikov poslovni sistem.

Za korisnika se mora uvek definisati najbolji odnos kvaliteta i cene eliminacijom ili svođenjem na najmanju moguću meru vremenskih rezervi i pratećih troškova u apliciranju, ugovaranju i prodaji, transportu, prevođenju, komunikaciji unutar GCI Group, administriranju dokumentacije i drugim pomoćnim procesima.

Global Cert International mora uspostaviti sa ocenjivačima iz svih oblasti transparentan dugoročni ugovorni odnos čime će obezbediti njihovu kontinulanu edukaciju, kontinuitet audita, poslovno poverenje, konzistentnost u isplatama, odsustvo fluktuacije ocenjivača, a čime se korisnik štiti od iznenadnih oscilacija u ceni i dodatnih troškova audita. Ovo se postiže doslednom primenom posebne interne HR politike i ugovornim klauzulama.

Korisnik ne može nikada snositi odgovornost za administrativnu grešku Global Cert International-a i u tom smislu imati dodatne troškove.

Osnovna tehnološka strategija Global Cert International-a je postavljena u smeru definisanja savremene organizacije procesa ocenjivanja u kojoj su u najvećoj mogućoj meri eliminisani dodatni/prateći troškovi.

Global Cert International svaku svoju uslugu u bilo kom trenutku mora pružiti na način usklađen sa svim regulatornim zahtevima za bezbedan rad, zaštitu životne sredine, sigurnost informacija i, posebno, zaštitu podataka o ličnosti.

Olja Mitrović

Head Office Manager

Tel: +381 11 4065221

Email: office@gcisertifikacija.com

Mobile: +381 64 6794308

Direktor GCI Group

Siniša Abramović

Izdanje 2.4 od 15.01.2019.