Korporativna politika

Korporativna politika

Global Cert International sertifikuje i prati usaglašenost sistema menadžmenta u odnosu na zahteve međunarodnih standarda, pri čemu je jedini poslovni cilj i svrha da se korisniku pruži odziv, pouzdanost i kvalitet.

Global Cert International mora posedovati sve atribute koje korisnik smatra važnim i dobrim i preispitati svaku praksu za koju korisnik smatra da nije u njegovom najboljem interesu.

Auditori moraju na svakom auditu stvoriti svojom kompetentnošću, iskustvom, tačnošću i primenom međunarodnih standarda novu vrednost za korisnika identifikovanjem i davanjem nalaza koji konkretno poboljšavaju korisnikov poslovni sistem.

Za korisnika se mora uvek definisati najbolji odnos kvaliteta i cene eliminacijom ili svođenjem na najmanju moguću meru vremenskih rezervi i pratećih troškova u apliciranju, ugovaranju i prodaji, transportu, prevođenju, komunikaciji unutar GCI, administriranju dokumentacije i drugim pomoćnim procesima.

Global Cert International mora uspostaviti sa auditorima iz svih oblasti transparentan dugoročni ugovorni odnos čime će obezbediti njihovu kontinulanu edukaciju, kontinuitet audita, poslovno poverenje, konzistentnost u isplatama, odsustvo fluktuacije ocenjivača, a čime se korisnik štiti od iznenadnih oscilacija u ceni i dodatnih troškova audita.

Korisnik ne može nikada snositi odgovornost za administrativnu grešku Global Cert International-a i u tom smislu imati dodatne troškove.

Osnovna strategija Global Cert International-a je postavljena u smeru definisanja savremene organizacije procesa ocenjivanja u kojoj su u najvećoj mogućoj meri eliminisani dodatni/prateći troškovi.

Olja Abramović

Head Office Manager

Tel: +381 11 4065221

Email: office@gcisertifikacija.com

Mobile: +381 64 6794308

Direktor GCI Group

Siniša Abramović