menadžment i audit tim

prof. dr Siniša Abramović, Managing Director (MD)

dipl. inž. Dušan Čalić, Accreditation Manager (AM)

dipl. men. Nina Radović, Group Head of Certification (GHoC)

dipl. oec. Olja Mitrović, Administration Manager (AdM)

dipl. inž. Pavle Relić, Local Head of Certification (LHoC)

GCI-ev tim auditora:

ŽELJKO VESELINOVIĆ, diplomirani inženjer elektronike

2005. godine European Organization of Quality – menadžer i auditor sistema menadžmenta kvaliteta. 2007. godine stručno lice i nosilac licence za obavljanje poslova BZNR – Ministarstvo rada i socijalne politike, uprava za BZNR. 2012. godine – sertifikovano lice za inspekcijske i ekspedicione aktivnosti – MOODY-USA. Od 2014. do 2015. je Lead Auditor za ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000. Konsultant – implementator sistema menadžmenta u preko 180 organizacija. Osnivač i predsednik NVO „Humanis“, član odbora za edukaciju, kvalitet i inovacije u Privrednoj Komori. Jedan od osnivača „Srpsko-japanskog društva“. Predsednik UO GO saveza. U Global Cert International od 2013. godine, gde kao lead auditor ili član audit tima ima više od 1.000 časova.

DUŠAN RAKIĆ, dplomirani inženjer elektrotehnike

Dušan Rakić ima iskustvo od preko 15 godina rada na upravljanju projektima i konsaltingu u telekomunikacionoj industriji. Preko 8 godina je sarađivao sa javnim i privatnim sektorom vršeći funkciju Rukovodioca službe za promociju, PR i informisanje u Privrednoj komori Srbije, a zatim Sekretara Udruženja informatičke delatnosti.

Učestvovao je u nizu projekata implementacije sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta bezbednošću informacija kao rukovodilac, kao i konsultant u procesima prodaje telekomunikacionih rešenja. Dušan Rakić je obučen i sertifikovan Lead Auditor za QMS i ISMS sisteme.

Od marta 2019. je odobreni ocenjivač Global Cert International-a za QMS/ISMS prema zahtevima ISO 9001:2015 / ISO/IEC 27001:2013.

BOJAN ČUČKOVIĆ, diplomirani inženjer mašinstva

Obavljao je poslove konsaltinga u implementaciji standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025 i integrisanih sistema menadžmenta. U februaru 2012. godine je položio auditor / lead auditor ISO 9001:2008 DNV BUSSINESS ASSURANCE. U oktobru 2012. godine je položio auditor / lead auditor kurs za ISO 14001:2004 NIGEL BAUER. U martu 2013. godine je položio IRCA kurs ISO 27001:2013, OHSAS 18001:2007. Od 2015. godine je vodeći ocenjivač u Global Cert International. Kao auditor i lead auditor ima preko 1.000 audit časova.

SAŠA MILAŠINOVIĆ, ICT ekspert

Od 2013. je član UO Društva za informatiku Srbije. Od 2014. godine je koordinator Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 10. Član UO Udruženja e-Razvoj. Učestvovao kao konsultant u brojnim projektima implementacije sistema menadžmenta bezbednošu informacija. 2013. godine položen IRCA kurs 9001 i 27001. 2014. godine Charles Sturt Univeristy – Digital Forensics. U Global Cert International od 2016. godine, kao Lead Auditor ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1.

PAVLE RELIĆ, diplomirani inženjer hemijske tehnologije

Kao eksterni konsultant je učestvovao u realizaciji projekata implementacije sistema menadžmenta u skoro 100 organizacija. Veliko prethodno iskustvo u rukovodstvu FGP „Rekord“, Beograd, PIB „Bazna hemija“, Barič, Coca Cola, Zemun. Od 2008.-2012. godine je lead auditor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Od 2013. godine je lead auditor ISO 22000 i HACCP. Od 2016. godine je lead auditor za ISO 50001. Ocenjuje u Global Cert International od 2017. godine, gde vrši funkciju Local Head of Certification 

DUŠAN ČALIĆ, diplomirani inženjer šumarstva

Direktor proizvodnje u „GAJ“, Podravska Slatina. Licencirani konsultant FSC standarda. Kao eksterni konsulant učestvovao je u implementaciji sistema menadžmenta u preko 50 organizacija. Položio IRCA kurs za ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSA 18001:2007. U Global Cert International je od 2013. godine, gde ima više od 400 audit časova.

EMIR DURAKOVIĆ, doktor veterinarske medicine

Radio na Veterinarskom fakultetu i Institutu za higijenu i tehnologiju mesa. Veliki broj naučnih radova iz oblasti parazita prenosivih mesom. Kao samostalni konsultant realizovao je brojne projekte u oblasti sistema menadžmenta bezbednošću hrane. Eksterni auditor za HACCP, ISO 9001, ISO 22000. U Global Cert International je od 2017. godine, gde ima preko 300 audit časova.

DRAGAN ŠKEVIN, diplomirani IT menadžer

Konsultant u oblasti sistema menadžmenta, gde je učestvovao u realizaciji preko 120 projekata. Senior Adviser na EBRD SBS projektima. Licencirani službenik za javne nabavke. Polaznik IVLP Small Bussiness Development realizovan u USA, u avgustu – septembru 2011. godine. Konsultant implementator i Project Manager u projektima USAID, EAR. Eksterni auditor od 2012. godine u više od 70 organizacija. Predsednik UO „Centra za informisanje i edukaciju“. Tehnički urednik Edicije – vizija 2000 (15 knjiga i 1 časopis). Član tima za izradu informacionih rešenja. Kao vodeći ocenjivač i član tima ima više od 1.000 audit časova. Od 2014. je vodeći auditor u Global Cert International.

dr MILENKO OSTOJIĆ, diplomirani inženjer elektrotehnike

Magistrirao je i doktorirao na Tehničkom fakultetu Novi Sad. Od 1975. do 2004. godine je u najužem rukovodstvu Instituta Mihajlo Pupin. Od 2005. do 2011. godine je u Republičkoj agenciji za telekomunikacije – RATEL. Veliki broj naučnih radova iz oblasti IKT sistema. Kao konsultant i stručni saradnik radio je na mnogim projektima iz oblasti sistema menadžmenta bezdnosti informacija. Od 2015. godine je lead auditor ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013, ISO 20000-1:2011. U Global Cert International je od 2016. godine.

JOSIP FLEIS, diplomirani inženjer tehničke fizike

Veliko iskustvo u oblasti sistema menadžmenta na vodećim pozicijama u „Sever“, Subotica, North Point. Takođe i u Houston, Teksas, USA, kao Specialist for plant condition management. Položen stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja u radu – Ministarstvo rada, zapošljavanje i socijalne politike. Položio IRCA kurs za ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, Moody International. Položio u maju 2012. godine kurs SRPS ISO 19011:2011. Poseduje sertifikate TCP 1611 Condition Monitoring. Kao konsultant implementirao brojne projekte u oblasti sistema menadžmena zaštitom životne sredine i bezbednošću zdravlja na radu. U Global Cert International od 2014. godine. Kao lead auditor ili član audit tima ima preko 450 audit časova.

OLJA MITROVIĆ, diplomirani ekonomista

Od 2007. do 2009. godine je učestvovala u realizaciji projekta implementacije sistema menadžmenta u 18 organizacija. Od 2010. godine je Lead Auditor ISO 9001:2008. Položila obuku Head Office Manager 2011. godine – CI, Velika Britanija. 2011 – 2015. godine je na mestu administratora CI UK, filijala Beograd. Od 2013. godine je u Global Cert International, gde obavlja funkciju Head Office Manager.

DEJAN ČALIĆ, diplomirani ekonomista

Od 2007. godine je učestvovao u realizaciji projekta implementacije sistema menadžmenta u 15 organizacija. Od 2010. godine je Lead Auditor za ISO 9001:2008. Položio obuku Office Administrator 2011. godine – CI, Velika Britanija. 2011 – 2015. godine je na mestu administratora CI UK, filijala Beograd. Od 2013. godine je u Global Cert International, gde obavlja funkciju Office Administrator.

prof. dr DRAGAN IVKOVIĆ, diplomirani ekonomista

Od 2002. do danas učestvuje u projektima vezanim za finansije, IT i lokalnu samoupravu u ulogamaTeam Leader-a, Team Member-a i Project Sponsor-a. Od 2009. godine je sertifikovani Lead Auditor za ISO 9001:2008. Profesor na Univerzitetu Nikola Tesla – Fakultet za menadžment i Univerzitetu PIM Banja Luka.

Od 2015. Certified trainer for project management and corporate governance od strane TUV Austrija.

NADA ROSANDA, diplomirani ekonomista

Konsultant i tehnički savetnik i ekspert za oblast računovodstva i knjigovodstva. Sertifikovani Lead Auditor za ISO 9001 od 2005. godine.

Chief Financial Officer u GCI-u od  2014.

Poseduje više od 1.000 časova ocenjivanja u ulozi Lead i Support Auditor-a.

Komunikacija

Olja Mitrović

Administration Manager

+381 11 4065221

office@gcisertifikacija.com

+381 64 6794308

Close Menu