apliciranje i ugovaranje

Proces Prijava klijenta

Klijentom se smatra lice koje se prvi put prijavljuje za proces sertifikacije, lice kome ističe trogodišnji sertifikacioni ciklus i lice koje želi transfer svog sertifikata. Klijent se prijavljuje za proces sertifikacije usmenim ili pisanim putem. Klijent je dužan da pruži informacije potrebne za popunjavanje Prijavnog upitnika. Upitnik čine tri segmenta:

  1. Informacije o organizacionom sistemu Klijenta;
  2. Informacije o standardu (standardima) prema kome će se vršiti ocenjivanje i
  3. Informacije o željenom obimu sertifikacije.

Od Klijenta se očekuje da potpiše Prijavni upitnik kao vid verifikacije datih podataka. GCI razmatra prijavu Klijenta sa stanovišta obima sertifikacije, kompetentnosti ocenjivača i principa sertifikacije. Klijent biva obavešten o ishodu ovog razmatranja.

Osnovni upitnik možete preuzeti OVDE.

Upitnike za pojedinačne tipove sistema menadžmenta, možete preuzeti na sledećim linkovima:

EMS_upitnik

H&SMS_upitnik

EnMS_upitnik

FSMS_upitnik

ISMS_upitnik

Za ostale tipove sistema menadžmenta, molimo Vas da kontaktirate našu kancelariju.

Proces Ponuda i ugovaranje

Po pozitivno rešenoj prijavi, GCI, na osnovu informacija iz Prijavnog upitnika, dostavlja Ponudu. Prihvatanjem Ponude od strane Klijenta, pristupa se potpisivanju Ugovora o pružanju usluga sertifikacije, koji potpisuju predstavnik Klijenta i direktor GCI-a.

Svi bitni elementi poslovanja sa GCI-em dati su Ugovorom o pružanju usluga sertifikacije.

Komunikacija

Olja Mitrović

Administration Manager

+381 11 4065221

office@gcisertifikacija.com

+381 64 6794308

Close Menu