Prijava

PRIJAVA

Proces prijave klijenta

Klijentom se smatra lice koje se prvi put prijavljuje za proces sertifikacije, lice kome ističe trogodišnji sertifikacioni ciklus i lice koje želi transfer svog sertifikata. Klijent se prijavljuje za proces sertifikacije usmenim ili pisanim putem. Klijent je dužan da pruži informacije potrebne za popunjavanje Prijavnog upitnika. Upitnik čine tri segmenta:

  1. Informacije o organizacionom sistemu Klijenta;
  2. Informacije o standardu (standardima) prema kome će se vršiti ocenjivanje; i
  3. Informacije o željenom obimu sertifikacije.

Od Klijenta se očekuje da potpiše Prijavni upitnik kao vid verifikacije datih podataka. GCI razmatra prijavu Klijenta sa stanovišta obima sertifikacije, kompetentnosti ocenjivača i principa sertifikacije. Klijent biva obavešten o ishodu ovog razmatranja.

Preuzmite osnovni Upitnik GCI Prijava

Upitnike za pojedinačne tipove sistema menadžmenta, možete preuzeti na sledećim linkovima:

EMS upitnik GCI Prijava

HSMS upitnik GCI Prijava

EnMS upitnik GCI Prijava

FSMS upitnik GCI Prijava

ISMS upitnik GCI Prijava

Za ostale tipove sistema menadžmenta, molimo Vas da kontaktirate našu kancelariju.

Proces – Ponuda i ugovaranje

Po pozitivno rešenoj prijavi, GCI, na osnovu informacija iz Prijavnog upitnika, dostavlja Ponudu. Prihvatanjem Ponude od strane Klijenta, pristupa se potpisivanju Ugovora o pružanju usluga sertifikacije, koji potpisuju predstavnik Klijenta i direktor GCI-a.

Svi bitni elementi poslovanja sa GCI-em dati su Ugovorom o pružanju usluga sertifikacije.

Olja Abramović

Head Office Manager

Tel: +381 11 4065221

Email: office@gcisertifikacija.com

Mobile: +381 64 6794308