Definicije i skraćenice

HACCP – DEFINICIJE I SKRAĆENICE

 • Standardi – zahtevi koji se stavljaju pred proizvođače i proizvode;
 • Kodeks (Codex) – principi i pravila ponašanja;
 • Međunarodne organizacije koje prate rukovanje zdravom hranom:
 • CAC – Codex Alimentarius Commission;
 • FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations;
 • WHO – World Health Organization;
 • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) – analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke, prema dokumentu: PREPORUČENI MEĐUNARODNI KODEKS – OPŠTI PRINCIPI HIGIJENE HRANE – Codex Alimentarius, CAC/RCP 1-1969, Rev 4-2003;
 • HACCP sistem = procedura za identifikaciju, ocenjivanje i kontrolu opasnosti od značaja za bezbednost hrane;
 • HACCP plan – komplet dokumenata: opis proizvoda, dijagram toka, analiza opasnosti, CCP plan sa kontrolom CCP tačaka;
 • CCP – Critical Control Point) – kritična kontrolna tačka, mesto na kojem se primenom odredenih preventivnih / kontolnih mera rizik po bezbednost hrane otklanja ili svodi na prihvatljivu meru;
 • CP – Control Point – kontrolna tačka, mesto na kojem se sprovodi propisana redovna kontrola;
 • CCP plan – tabela sa razradom kontrole u CCP tačkama;
 • GAP – Good Agriculture/Aquaculture Practice – dobra poljoprivredna / ribarska praksa;
 • GMP – Good Manufacturing Practice – dobra higijenska praksa;
 • GLP – Good Laboratoric Practice – dobra laboratorijska praksa;
 • GHP – Good Hygienic Practice – dobra higijenska praksa,PRP – Prerequisite Programm – preduslovni program (skup primenjenih mera i procedura sanitacije, zaštite od štetočina, testovi, obuke i sl.).