ISO 37001

ISO 37001

ISO 37001 specificira zahteve i pruža smernice za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije. Sistem može biti samostalan ili se može integrisati u celokupan sistem upravljanja. ISO 37001 se odnosi na aktivnosti organizacije:

  • Korupcija u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru;
  • Podmićivanje od strane organizacije;
  • Podmićivanje od strane osoblja organizacije koje deluje u ime organizacije ili za njenu korist;
  • Podmićivanje poslovnih saradnika organizacije koje deluju u ime ili u korist organizacije;
  • Podmićivanje organizacije;
  • Podmićivanje osoblja organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;
  • Podmićivanje poslovnih saradnika organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;
  • Direktno i indirektno podmićivanje (na primer, mito koje nudi ili prihvati treća strana).

ISO 37001 primenjuje se samo na korupciju. On postavlja zahteve i daje smernice za sistem menadžmenta dizajniran da pomogne organizaciji da spreči, otkrije i odgovori na podmićivanje i da se pridržava zakona protiv korupcije.

ISO 37001 ne specificira prevaru i druga krivična dela protiv konkurencije, pranje novca ili druge aktivnosti vezane za korupciju, iako organizacija može izabrati da proširi obim sistema upravljanja tako da uključi takve aktivnosti.

Zahtevi standarda ISO 37001 su generički i namenjeni su da budu primenjivi na sve organizacije (ili delove organizacije), bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu aktivnosti i da li u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.