ISO 55001:2014

ISO 55001:2014 – sistem menadžmenta brigom o imovini

Ovaj standard specificira zahteve za sistem menadžmenta imovinom u okviru konteksta organizacije. Može da se primeni na sve vrste imovine u organizacijama svih vrsta i veličina. Posebno je namenjen za upravljanje fizičkom imovinom, ali se takođe može primeniti na druge vrste imovine.

Standard ISO 55001 precizira finansijske i tehničke zahteve za upravljanje specifičnim vrstama imovine.

Standard ISO 55001 predstavlja jasnu međunarodno priznatu definiciju dobrog upravljanja fizičkom imovinom koja podrazumeva:

  • Upravljanje i organizaciju sistema održavanja fizičke i druge imovine;
  • Pouzdanosti i pogodnosti održavanja fizičke i druge imovine;
  • Informacionog sistema održavanja;
  • Metode i tehnike upravljanja i održavanja fizičkom i drugom imovinom.

Današnje organizacije su u neprekidnoj borbi da obezbede najviše iz postojećih sredstava. Izazovi poput smanjenih operativnih budžeta, povećanja troškova materijala, starenja sredstava i radne snage su naša svakodnevnica. Organizacije pokušavaju da pronađu načine kako bi se povećala profitabilnost imovine, odnosno kako da urade “više sa manje”.