HACCP

HACCP

Aktuelni zahtevi zakonodavca u oblasti poslovanja sa hranom – hronologija propisa u oblasti hrane:

 • Zakon o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe i brojni pravilnici, kao i kontrolna regulativa koja prati ovu oblast;
 • Direktiva EU 93/43 je propisala HACCP (prema Codex Alimentariusu) kao obavezujući u Evropskoj Uniji;
 • Zakon o bezbednosti hrane (ZBH) od 02.06.2009. (sa periodom prilagođavanja od 2 godine) – obavezna primena od 10.06.2011. godine.

Osnovni zahtevi su:

 • Uspostavljanje sistema za osiguranje bezbednosti hrane;
 • Primena HACCP, dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse;
 • Obuka zaposlenih iz osnova higijene hrane i lične higijene;
 • Lice zaduženo za primenu sistema bezbednosti hrane;
 • Prijava Centralnom registru objekata za proizvodnju hrane; i
 • Samoocenjivanje ili sertifikacija primenjenog sistema.

Tokom 2010. su doneti podzakonski akti i to:

 • Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane;
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Centralnog registra objekata;
 • Pravilnik o listi mešovite hrane i načinu vršenja kontrole mešovite hrane i drugi;
 • Ovim aktima je regulisan način primene ZBH, kao i obezbeđenje minimalnih uslova za njegovu primenu.

Za bezbednu hranu su odgovorni subjekti u proizvodnji i prometu hrane.

Inspekcijski organi Republike Srbije i akreditovane laboratorije zaduženi su za praćenje (monitoring) primene ovih propisa.

Za detaljne informacije o HACCP-u, pogledajte linkove u nastavku: