Osnovni principi

HACCP – OSNOVNI PRINCIPI

Prema Codex Alimentariusu, tehnologiji procesa, a koristeći iskustava iz prakse formulisani su sledeći principi:

Princip 1: SPROVEDITE ANALIZU OPASNOSTI U PROCESU

Princip 2: ODREDITE KRITIČNE KONTROLNE TAČKE (CCP)

Princip 3: USTANOVITE KRITIČNE GRANICE ZA SVE CCP

Princip 4: USTANOVITE SISTEM PRAĆENJA (MONITORINGA) u CCP

Princip 5: PROPIŠITE KOREKTIVNE MERE KADA CCP IZMAKNU KONTROLI

Princip 6: USTANOVITE PROCEDURE VERIFIKACIJE EFEKTIVNOSTI HACCP

Princip 7: DEFINIŠITE PROPISANU DOKUMENTACIJU (procedure, uputstva i zapise), NJIHOVO ČUVANJE, IZMENE I DISTRIBUCIJU.