Menadžment i audit tim

Sarađujte sa našim timom profesionalaca
GCI tim čine sertifikovani profesionalci sa velikim iskustvom.

GCI Menadžment

Siniša Abramović

Managing Director (MD)

Tel: +381 11 4065221

Email: office@gcisertifikacija.com

Olja Abramović

Head Office Manager

Tel: +381 11 4065221

Email: office@gcisertifikacija.com

Mobile: +381 64 6794308

Nina Radović

Group Head of Certification.

Tel: +381 11 4065221

Mobile: +381 65 5702655

Email: office@gcisertifikacija.com

GCI tim auditora

DRAGAN ŠKEVIN

diplomirani menadžer

Konsultant u oblasti sistema menadžmenta, gde je učestvovao u realizaciji preko 120 projekata. Senior Adviser na EBRD SBS projektima. Licencirani službenik za javne nabavke. Polaznik IVLP Small Bussiness Development realizovan u USA, u avgustu – septembru 2011. godine. Konsultant implementator i Project Manager u projektima USAID, EAR. Eksterni auditor od 2012. godine u više od 70 organizacija. Predsednik UO „Centra za informisanje i edukaciju“. Tehnički urednik Edicije – vizija 2000 (15 knjiga i 1 časopis). Član tima za izradu informacionih rešenja. Kao vodeći ocenjivač i član tima ima više od 1.000 audit časova. Od 2016. je vodeći auditor u Global Cert International. Za pomenute standarde odobren je kao Lead Auditor globalnog sertifikacionog tela Royal Cert International Regtres GmbH, Nemačka akreditovan prestižnom DakkS akreditacijom.

DR ALEKSANDAR JOVIČIĆ

Assistant professor

Diplomirao na Tehničkom fakultetu u Čačku. Master akademske studije na Fakultetu organizacionih nauka Univeziteta u Beogradu na studijskom programu upravljanje kvalitetom i master inženjer mašinstva na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu gde je stekao i naučni stepen doktor nauka – mašinsko inženjerstvo. Zvanje docenta za užu naučnu oblast Proizvodne tehnologije, na Fakultetu tehničkih nauka. Autor i koautor preko 20 naučnih radova. Pored  nastavnih i naučnih aktivnosti poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti sistema menadžmenta. Kao vođa tima realizovao je brojne projekte u implementaciji ISO standarda. Odobren za vodećeg ocenjivača GCI za standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 50001. Za pomenute standarde odobren je kao Lead Auditor globalnog sertifikacionog tela Royal Cert International Regtres GmbH, Nemačka akreditovan prestižnom DakkS akreditacijom.

PROF DR NEDELJKO TUCOVIĆ

doktor nauka industrijskog menadžmenta

Doktor nauka industrijskog menadžmenta. Specijalizacija u razvoju modela implementacije integrisanih sistema menadžmenta u oblasti realizacije usluga. Diplomirao na Tehničkom fakultetu Čačak, Univerzitet Kragujevac. Master akademske studije na  Fakultetu za industrijski menadţment Kruševac, Univerzitet Union u Beogradu  na studijskom programu ocenjivanje integrisanog sistema menažmenta u funkciji održivog razvoja sistema gde je doktorirao i stekao zvanje docenta. Autor i koautor preko više naučnih radova iz oblasti sistema menadžmenta. Pored  nastavnih i naučnih aktivnosti poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti sistema menadžmenta. Veliko iskustvo u Jugoinspektu-Beograd. Vodeći proveravač sistema menadţmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, bezbednošću i zdravljem na radu od 2005 godine sa zavidnim brojem audit dana. Kao vođa tima realizovao je brojne projekte u implementaciji ISO standarda. Odobren za vodećeg ocenjivača GCI za standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 50001. Za pomenute standarde odobren je kao akreditovan Lead Auditor globalnog sertifikacionog tela Royal Cert International Registers Iskustvo kao član komisije za standard i srodne dokumente KS N061 Instituta za Standardizaciju Srbije.

NEBOJŠA M. ĐURIĆ

diplomirani hemičar

Diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu, primenjena hemija. Dugogodišnje iskustvo u oblasti sistema menadžmenta počev od 2004 godine kao pomoćnik direktora u Jugoinspekt a.d. Objavio više stručnih radova u oblasti zdravstvene zaštite i zaštite voda. Učestvovao u implementaciji sistema menadžmenta u reprezentativnim kompanijama, kao i održavanju i unapređenju akreditacije laboratorije po standard 17025. Vršio eksterne provere u preko 130 Organizacija. Odobren za vodećeg proverivača GCI za standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000.

Biljana Radivojević

diplomirani hemičar

Veliko iskustvo konsultanta u oblasti prehrambene industrije. Vođa mnogih projekata na implementaciji QMS, FSMS, HACCP sistema u kondiktorskoj, mlekarskoj i klaničnoj industriji, ugostiteljstvu, proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića, veleprodaji i maloprodajnim lancima. Vodeći konsultant u projektima Global GAP kod primarnih poljoprivrednih proizvođača, prerađivača voća I povrća I integrisane poljoprivredne proizvodnje. Od 2019 godine je vodeći auditor u Global Cert International za ISO 9001, ISO 22000, ISO 28000, GMP.

SAŠA MILAŠINOVIĆ

ICT ekspert

Od 2013. je član UO Društva za informatiku Srbije. Od 2014. godine je koordinator Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 10. Član UO Udruženja e-Razvoj. Učestvovao kao konsultant u brojnim projektima implementacije sistema menadžmenta bezbednošu informacija. 2013. godine položen IRCA kurs 9001 i 27001. 2014. godine Charles Sturt Univeristy – Digital Forensics. U Global Cert International od 2016. godine, kao Lead Auditor ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1.

Goran Jović

diplomirani inženjer tehnologije

Diplomirao na tehnološkom fakultetu Novi Sad, studijski program prehramneno inženjerstvo. Veliko iskustvo u menadžmetu kompanija iz oblasti prehrambrene industrije. Član udruženja inženjera prehrambene struke. Kao eksterni konsulant učestvovao je u implementaciji sistema menadžmenta u preko 100 organizacija različitih delatnosti poput mesoprerade, hotelijerstva, destilerija, pekarstva, pivarske delatnosti, fabrika voda, supermarketa, klanica, ugostiteljstva i ostalih delatnosti vezane za prehranu.. U GCI ocenjuje standard ISO 9001 i HACCP sisteme za definisane oblasti EA kodova.

EMIR DURAKOVIĆ

doktor veterinarske medicine

Specijalizacija u oblasti ekonomije veterinarske medicine. Radio na Veterinarskom fakultetu i Institutu za higijenu i tehnologiju mesa. Veliki broj naučnih radova iz oblasti parazita prenosivih mesom. Kao samostalni konsulant realizovao je brojne projekte u oblasti sistema menadžmenta bezbednošću hrane. Eksterni auditor za ISO 9001, ISO 22000. U Global Cert International je od 2017. Godine. Od 2018 godine lead auditor za ISO 13485 MD, sistem menadžmenta medicinskim sredstvima i ISO 28000, sistem u lancu snabdevanja.

OGNJEN RADOVIĆ

diplomirani inženjer elektrotehnike

Radio u kompaniji Tozzi Qatar na kontrolnim i komunikacijskim paketima pokrivajući sve instalacijske pakete na građevinskim projektima u Katru, inspekcijske i inženjerske koordinacije. Odgovorno lice za zaštitu životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. Preko 6 godina iskustva na upravljanju projektima i konsaltingu u telekomunikacionoj i građevinskoj industriji. Učestvovao je u nizu projekata implementacije sistema menadžmenta QMS, EMS i OH&SMS. Obučen i sertifikovan Lead Auditor za QMS, EMS i OH&SMS sisteme. Od marta 2019. ocenjivač Global Cert International-a za ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Od 2019 godine lead auditor za ISO 41001, sistem menadžmenta održavanjem objekata i opreme.

RAJKO SREDANOVIĆ

diplomirani inženjer šumarstva

Postidplomske studije na katedri Trgovine drvetom. Veliko uskustvo u menadžmetu kompanija iz oblasti drvne inustrije. Stručno usavršavanje u Nemačkoj i Italji. 2008 godine završio kurs za proverivača 9001:2000. Kasnije za ISO 14001 i OHSAS 18001. Završen kurs za FSC-CoC kao i CE znak. Licencirani konsultant FSC standarda. Autor radova u oblasti unapređenja zaštite životne sredine. Saradnik PKS za pitanja klastera. Inovativni menadžment. Kao eksterni konsulant učestvovao je u implementaciji sistema menadžmenta u preko 50 organizacija. U GCI ocenjuje standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 za definisane oblasti EA kodova.

NADA ROSANDA

diplomirani ekonomista

Konsultant i tehnički savetnik i ekspert za oblast računovodstva i knjigovodstva. Sertifikovani Lead Auditor za ISO 9001 od 2005. godine.

Chief Financial Officer u GCI-u od 2014.

Poseduje više od 1.000 časova ocenjivanja u ulozi Lead i Support Auditor-a.

BRANKO SREĆKOVIĆ

grafički inženjer

Radio na većem broju prjekata u oblasti sistema menadžmenta. Učestvovao u implementaciji QMS sistema u organizacijama raznih delatnosti. Specijalizovao se posebno u štamparskoj – grafičkoj branši, kao vodeći konsultant u projektima implementacije QMS u većem broju štamparija. 2009 godine završio obuku za interne proverivače – AQVE Group. 2011 godine završio kurs za eksterne auditore – Certification International. Više od 10 train audita u GCI GROUP. Od 2019 godine je vodeći auditor u Global Cert International za sisteme upravljanja kvalitetom.