Proces i faze implementacije

HACCP – PROCES I FAZE IMPLEMENTACIJE

    1. Razvoj i implementacija HACCP Sistema saglasno Codex Alimentarius . Za sprovođenje ovog procesa, organizacije angažuju konsultantsku kuću , koja zajedno sa zaposlenima iz organizacije vrši analizu rizika u proizvodnji, preradi i termičkoj obradi hrane za ljudsku upotrebu , definisanje kritičnih kontrolnih tačaka u kojima može doći do kontaminacije hrane , definisanje parametara za kontrolu odstupanja u ovim tačkama i izradu dokumentacije HACCP Sistema kojom se definišu procedure i uputstva za radne procese, kao i odgovarajući zapisi koji služe kao dokaz o sprovedenim aktivnostima u okviru radnih procesa.
    2. Ocenjivanje i sertifikacija implementiranog HACCP-a shodno Codex Alimentarius-u. Ovaj proces sproveo bi GLOBAL CERT INTERNATIONAL kao ovlašćena sertifikaciona kuća.

Procesom sertifikacije i dobijanjem sertifikata o implementiranom HACCP sistemu organizacija šalje poruku korisnicima svojih proizvoda, da se nad implementiranim HACCP sistemom vrše kontinuirani nadzori od strane ovlašćene sertifikacione kuće, koji dodatno garantuju kontinuiranost u ispunjavanju zahteva Codex-a.