ISO 39001

ISO 39001

Problem bezbednosti u saobraćaju je pre svega državni problem a ujedno i prva briga korisnika javnih saobraćajnica. Negativne posledice na putevima danas dovode do značajnih materijalnih gubitaka i ljudskih života čime bezbednost postaje ozbiljan društveni problem. Srbija ima potrebu za prihvatanjem čitavog niza standarda nametnutih od strane EU, a time i ISO 39001 Bezbednost drumskog saobraćaja (RTS–Road Traffic Safety ili BDS) koji predstavlja osnov za usaglašavanje i unapređenje zakonske regulative i tehničkih standarda u ovoj oblasti.

Standard ISO 39001 predstavlja podlogu za stvaranje uslova dobro organizovanog nacionalnog fokusa na povećanju bezbednosti saobraćaja na putevima usaglašenog sa dobrom evropskom praksom.

Standard je primenljiv, u javnim i privatnim organizacijama koje imaju bilo kakvu interakciju sa bezbednošću drumskog saobraćaja, a to su:

 • organizacije koje se bave prevozom putnika ili tereta;
 • transportni i/ili logistički operatori koji generišu aktivnosti u vezi transporta;
 • osoblje koje radi u sistemu drumskog saobraćaja;
 • organizacije koje se bave projektovanjem, izgradnjom, operativnim održavanjem puteva i ulica i saobraćajnom signalizacijom;
 • proizvođači automobila, teretnih i drugih drumskih vozila uključujući proizvođače rezervnih delova i opreme;
 • institucije za pružanje hitnih medicinskih usluga i pomoći žrtvama nesreća;
 • državne institucije (Ministarstva, Policija, Obrazovne institucije i drugi državni organi).

Standard je primenljiv za svaku organizaciju, koja želi da:

 • uspostavi, implementira, održava i unapređuje menadžment sistem bezbednosti drumskog saobraćaja;
 • usaglasi sopstvene standarde sa standardima EU i politikom BDSa;
 • upoređuje sopstvene rezultate sa repernim rezultatima u svetu;
 • učestvuje u stalnom unapređenju bezbednosti saobraćaja;
 • posmatra i ocenjuje događaje koji su u vezi sa bezbednošću saobraćaja.

Suština je u harmonizaciji propisa između UN-ISO (ISO/IEC Direktiva, deo 2.) i učesnika u saobraćaju na raznim nivoima odlučivanja, što će zahtevati:

 • usklađivanje, korespondenciju i integraciju strukture menadžment sistema RTS – ISO 39001 – sa ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2800X standardima, ISO 31000 i drugim menadžment sistemima;
 • postavljanje organizacionog koncepta i implementaciju ISO 39001 na svim nivoima i interesnim grupama;
 • odgovornost „top menadžmenta“ po osnovu ISO 9001 na različitim nivoima upravljanja;
 • definisanje seta jedinstvenih i zajedničkih indikatora performansi KPI i posebno SPI radi monitoringa na svetskom i nacionalnom nivou kao sastavnog dela nacionalnih strategija;
 • definisanje jedinstvenih procedura i pristupa u analizama saobraćajnih nezgoda;
 • stalno poboljšanje bezbednosti saobraćaja javnih i privatnih prevoznika u teretnom i putničkom saobraćaju, putara, proizvođača vozila, medicinara, policije i svih drugih koji na bilo koji način utiču na bezbednost saobraćaja.

Ovaj međunarodni standard zahteva da organizacija razvija, implementira i održava procedure i procese kao deo BDS-a za upravljanje sistemom bezbednosti koji može biti integrisan kroz: nivoe upravljanja, kod donošenja strategija i planiranja, procedure izveštavanja, razvojnu politiku, kulturu i dr.